Liste des verbes hébreux

Le classement alphabétique concerne la racine des verbes.

ה
ד
ג
ב
א

ש

verbe Etre modifié en Hébreu POUAL – פֻּעַלַל méshounèh / shounah שׁוּנָּה / מְשׁוּנֶּה

verbe Nager en Hébreu PAAL - פעל / Qal - קל liskhot-sokhèh-sakhah שָׂחָה/ שׂוֹחֶה / לִשְׂחוֹת

verbe Ramer-Naviguer en Hébreu PAAL - פעל / Qal - קל lashout-shat-shat שָׁט / שָׁט / לָשׁוּט

verbe Rincer en Hébreu PAAL - פעל / Qal - קל lishtof-shotèf-shataf שָׁטַף / שׁוֹטֵף/ לִשְׁטוֹף

verbe Jouer en Hébreu PIEL – פִּעֵל lésakhèq-mésakhèq-sikhèq שִׂיחֵק / מְשַׂחֵק / לְשַׂחֵק

verbe Naviguer- Dériver en Hébreu Piel – פִּעֵל léshayèt-méshayèt-shiyèt שִׁייֵּט / מְשַׁיֵּיט / ללְשַׁיֵּיט

verbe Envoyer en Hébreu PAAL - פעל / Qal - קל lishloakh-sholéakh-shalakh שָׁלַח / שׁוֹלֵחַ / לִשְׁלוֹחַ

verbe Etre fini en Hébreu NIFAL - נפעל léhishalem - nishlam - nishlam נִשְׁלַם / נִשְׁלָם / לְהִישָּׁלֵם

verbe Entendre en Hébreu PAAL - פעל / Qal - קל lishmoa'/ shomèa / shama' שָׁמַע / שׁוֹמֵעַ / לִשְׁמוֹעַ

verbe Mettre en Hébreu PAAL - פעל / Qal - קל lasim - sam - sam שָׂם / שָׂם / לָשִׂים

verbe Chanter en Hébreu PAAL - פעל / Qal - קל lashir / shar / shar שָׁר / שָׁר / לָשִׁיר

verbe Esquisser en Hébreu Piel – פִּעֵל קל léssartèt / méssartèt / sirtèt שִׂרְטֵט / מְשַׂרְטֵט / לְשַׂרְטֵט 
ה
ד
ג
ב
א